رتینوپاتی پره ماچوریتی

معاینه شبکیه نوزادان نارس | رتینوپاتی پره ماچوریتی در کرج

رتینوپاتی (Retinopathy Of Prematurity) در نوزادان نارسی که تولد زود هنگام دارند و باعث تغییر رشد طبیعی عروق شبکیه می شود بروز میکند. در این حالت عروق شبکیه تغییر کرده و رگ زایی غیر طبیعی به وجود می آید. رتینوپاتی نوزادان نارس ROP رتینوپاتی در نوزادان نارس که به آن Retrolental Fibroplasia گفته می شود که می […]

اسکرول