زمان مناسب جراحی لیزیک

همچنین ممکن است در مورد جراحی لیزیک تجدید نظر کنید اگر:

همچنین ممکن است در مورد جراحی لیزیک تجدید نظر کنید اگر: زمان مناسب جراحی لیزیک شما نزدیک بینی شدید دارید یا عیب انکساری بالا برای شما تشخیص داده شده است. مزایای احتمالی جراحی لیزیک ممکن است خطرات را توجیه نکند. دید نسبتاً خوبی (کلی) دارید. اگر به اندازه کافی خوب می بینید که فقط بخشی […]

اسکرول